Selvàtika (Hostrailric 26 km)

AQUEST PROPER ANY 2018 LA LLIGA SELVÀTIKA NO ES DURÀ A TERME.

SI EN ALGUN MOMENT ES TORNA A CELEBRAR, HO PUBLICAREM A LES XARXES SOCIALS .

 

 

1.- DEFINICIÓ I OBJECTIU:

1. La Lliga SELVÀTIKA es regeix pel present reglament.

2. La Lliga és una competició individual que es basa en els resultats obtinguts de cada corredor en les diverses curses que formen el calendari de la Lliga. Premia els bons resultats i la regularitat dels corredors.

3. La Lliga SELVÀTIKA té com a objectiu agrupar 4 curses que es realitzen a la comarca de La Selva i alhora crear una marca distintiva que garanteixi un bon nivell de qualitat organitzativa i mediambiental.

4. L’àmbit d’actuació i que delimita la Lliga SELVÀTIKA són les curses de muntanya que organitzen a Amer, Hostalric, La Cellera de Ter i Sta. Coloma de Farners sense descartar que en un futur s’hi puguin afegir altres curses del territori.

5. Cada cursa té unes característiques pròpies i ben definides cadascuna d’elles en el seu reglament

2. COMITÉ DE LA LLIGA SELVÀTIKA.

1. El Comitè de la Lliga SELVÀTIKA és l’organitzadora de la Lliga. És competència del Comitè:

• La redacció del reglament.

• La recepció i valoració de noves curses.

• Elaboració de les classificacions de la Lliga.

2. La lliga ha creat una plataforma vinculada a cada plana web de cada una de les curses, que serà l’eina utilitzada per la informació de les classificacions de les diferents proves.

3. CATEGORIES:

En aquesta primera edició de la lliga SELVÀTIKA només es contemplarà una categoria absoluta tant masculina com femenina, independentment de les categories que cada cursa per separat hagi contemplat en el seu reglament.

4. CLASSIFICACIONS I PREMIS

1. La puntuació de la Lliga SELVÀTIKA es basa en la classificació oficial de cada cursa.

Totes les proves tenen la mateixa puntuació.

2. El guanyadors/es de la Lliga SELVÀTIKA seran els participants que acumulin el major nombre de punts.

3. En cas d’empat es tindrà en compte les victòries de cada corredor. Si continua l’empat, es sumaran els temps obtinguts a cada una de les curses.

4. S’aplicarà un bonus. Els participants que completin totes les proves de la Lliga serà bonificat a la classificació final amb 200 punts.

5. La classificació general es podrà trobar a la pàgina oficial de cada cursa en l’apartat destinat a la lliga.

6. A més dels premis pels tres primers classificats masculins i femenins, també es premiarà amb un obsequi a tots els corredors que finalitzin totes les curses de la Lliga.

 

5. OBLIGACIONS DEL COMITÈ DE LA LLIGA

1. Durant la setmana després de la celebració de cada una de les curses, es publicaran les classificacions provisionals de la Lliga SELVÀTIKA. Passats 5 dies naturals, des de la publicació de la classificació provisional, si no hi ha reclamacions ni rectificacions, l’organització de la cursa, donarà per considerada la classificació com oficial.

2. L’Entrega de premis pels primers classificats/es de la Lliga tindrà lloc al finalitzar l’última cursa. Per tant no s’aplicarà el termini de reclamacions anteriorment definit. Si bé s’instal·larà en zona de meta un lloc on es podran consultar les classificacions provisionals i on es podrà reclamar fins mitja hora abans de l’entrega de premis.

3. Totes les qüestions no previstes en aquest reglament seran resoltes pel Comitè de la Lliga.

6. RESPONSABILITATS

1. El sol fet de participar a la Lliga SELVÀTIKA representa l’acceptació del present reglament.

2. És responsabilitat dels corredors portar l’equipament i material adequat per cada una de les curses, així com el seu bon estat físic per poder realitzar les diferents proves.

7. OBLIGACIONS DE LES ENTITATS ORGANITZADORES

1. És obligació de cada entitat organitzadora fer constar el logotip de la Lliga SELVÀTIKA a la plana web de cada cursa.

2. Acatar les decisions preses pel comitè organitzador de la Lliga.

3. Cada una de les proves es regirà per un reglament propi que haurà de ser coherent amb el present reglament.

5. En cas d’anul·lació o modificació de dates o recorregut d’una prova, l’entitat organitzadora haurà d’informar en el Comitè de la Lliga, com a molt tard, 15 dies abans de la data prevista.

6. L’organització de la cursa podrà modificar el traçat, quan les condicions meteorològiques ho aconsellin. Per aquest motiu l’organització ha de tenir un recorregut alternatiu.

7. L’entitat organitzadora un cop finalitzada la cursa entregarà ( amb un màxim de 48 hores ) els resultats provisionals a la resta de organitzadors per tal que en el termini de 48 hores abans esmentat, tothom pugui tenir els resultats amb les puntuacions a la seva web.

8. L’encarregat de determinar els líders i la publicació de la classificació general és el Comitè de la Lliga SELVÀTIKA.

LES PRESENTS NORMES DE PARTICIPACIÓ OBLIGUEN A TOTS ELS ORGANITZADORS I PARTICIPANTS DE LA LLIGA SELVÀTIKA

facebook
instagramm